Car Rental


Avis Car Rental 安吉汽车租凭有限公司 ānjí qìchē zūpíng yǒuxiàngōngsī
0510-85223118
199 W. Xihu Rd.
锡沪西路199号


Avis Car Rental 安吉汽车租凭有限公司 ānjí qìchē zūpíng yǒuxiàngōngsī
0510-85223118
267-1 N. Changjiang Rd.
长江北路267-71号


Avis Car Rental 安吉汽车租凭有限公司 ānjí qìchē zūpíng yǒuxiàngōngsī
0510-85223118
52A Hanjiang Rd.
汉江路52号A


Avis Car Rental 安吉汽车租凭有限公司 ānjí qìchē zūpíng yǒuxiàngōngsī
0510-85215984
39-1 S. Dongting Rd. Xishan Software Park 604-2
东亭南路39-1号锡山软件园604-2


Avis Car Rental 安吉汽车租凭有限公司 ānjí qìchē zūpíng yǒuxiàngōngsī
0510-85223118
No. 22,24,26 Bldg. 19 Weilan Rd.
蔚蓝路19幢22,24,26号


Avis Car Rental 安吉汽车租凭有限公司 ānjí qìchē zūpíng yǒuxiàngōngsī
0510-85223118
No. 24-45, 46 YiHeWan Apartments
颐和湾公寓25-45、46


Wuxi Foreign Affairs Er Quan Car Rental 无锡外事二泉汽车租凭 wúxī wàishì èrquán qìchē zūpíng
0510-85035977
108 Xingyuan Rd
无锡市兴源路108号


Wuxi International Car Rental 无锡国际汽车租凭有限公司 wúxī guójì qìchē zūpíng yǒuxiàngōngsī
0510-85213888
199 N. Qianjin Rd
无锡市前进北路199号


Wuxi Lide Car Rental 无锡立德汽车租凭服务有限公司 wúxī lìdé qìchē zūpíng fúwù yǒuxiàngōngsī
For Chinese 13912381936, For English 18661053330
18 Jingyi Rd
无锡市景宜路18号
A quick and responsible private taxi company, A.K.A. black cars. This company also has long-term car rental services for companies.

Submit a Comment