Religious


Wuxi Church 无锡市基督教堂 wúxīshìjīdūjiàotáng
0510-82720149
130 Zhongshan Rd
中山路130号


Wuxi Fangqian Church 无锡市坊前基督教堂 wúxīshìfāngqiánjīdūjiàotáng
Yangshan, Shenli Rd
阳山镇胜利路


Wuxi Mosque 无锡伊斯兰教清真寺 wúxīyīsīlánjiàoqīngzhēnsì
0510-82730509
586 S. Jiefang Rd
解放南路586号


Wuxi New District Christian Church 无锡新区基督国际礼拜堂 wúxīxīnqūjīdūguójìlǐbàitáng
0510-85281325
Gaolang Rd, next to Oulu Fengqian Mall
高浪路欧陆风情广场旁

Submit a Comment