Tea Houses


Menglishui Teahouse 梦里水乡茶馆 mènglǐshuǐxiāngcháguǎn
0510-88659888
51 W. Xianqian St
县前西街51号


Qiantang Teahouse 钱塘茶人 qiántángchárén
0510-82601888
75-78 Beida St
北大街75-78号


Yuhua Teahouse 雨花茶轩 yǔhuācháxuān
0510-82338888
1000 E. Jiefang Rd (4F Jinling Hotel)
解放东路1000号金陵大酒店4楼

Submit a Comment